٪۲۰ تخفیف ICDL ویژه ادارات استخدامی و دولتی

کد تخفیف : ICDL1400
ورود»
ثبت نام

ویژه استخدام

دوره های آموزش ویژه استخدام برای افرادی می باشد که جهت ارتقای رتبه کاری و یا ارائه مدرک به ادارات و محل کار خود نیاز به این نوع دوره های آموزش غیر حضوری دارند