٪۲۰ تخفیف ICDL ویژه ادارات استخدامی و دولتی

کد تخفیف : ICDL1400
ورود»
ثبت نام

نمونه مدارک ملی

در این قسمت نمونه مدرک ملی مشخص گردید

توجه

مدارک آموزشی به عنوان مدرک تحصیلی و یا دانشگاهی و امثالهم نمی باشد ، و تنها به عنوان گواهینامه آموزش مهارتی کوتاه مدت و شرکت در دوره های آموزشی می باشد.