گواهینامه بین المللی

گواهینامه بین المللی

نمونه مدارک بین المللی

در این قسمت نمونه مدرک بین المللی مشخص گردید مدارک آموزشی به عنوان مدرک تحصیلی و یا دانشگاهی و امثالهم نمی باشد ، و تنها به عنوان گواهینامه آموزش مهارتی و شرکت در دوره های آموزشی می باشد.لیست آموزش مجازی