155 بازدید

با توجه به تعداد زیاد مدارک برای یک دوره چگونه در خواست مدرک دیگری برای همان دوره بدهیم

پاسخ :

دورود

در هنگان ثبت دوره آموز مورد نیاز گزینه های انتخاب مدارک پایان دوره مهارت را در صورت نیاز به دلخواه انتخاب کرده و هزینه هر مدرک به فاکتور حساب شما اضافه میگردد

انتخاب مدارک الزامی نبوده و در صورت نیاز میتوانید هر کدام یک از مدارک پایان دوره را به دلخواه انتخاب کرده و پس از ثبت و شرکت در دوره آموزش و تاییده قبولی دریافت کنید پ.